Metoda Warnkego w terapii APD, dysleksji, afazji

W tym artykule przeczytasz:

 • Jak wykorzystać trening słuchowy w terapii APD

 • Jak Metoda Warnkego wspiera pracę z afazją

 • Jak Metoda Warnkego wspiera pracę z klientami z dysleksją

 • Jakie są narzędzia pracy Metodą Warnkego dedykowane do pracy z APD, afazją i dysleksją

Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapeutyczna stosowana na całym świecie.

Trening słuchowy Metodą Warnkego a zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to zespół objawów, które wynikają z deficytów opracowania informacji akustycznej w ośrodkowej części układu słuchowego pomimo prawidłowej czułości słuchu obwodowego.

Istnieje całe spektrum metod i treningów dedykowanych usprawnieniu pracy ośrodkowego układu słuchowego. Aby zaproponować konkretne rozwiązania, należy właściwie zdiagnozować profil zaburzenia APD. Właściwie ukierunkowana terapia pozwala na wymierne efekty w stosunkowo krótkim czasie oraz przeniesienie efektów terapii do codziennego funkcjonowania.

Profile zaburzeń przetwarzania słuchowego

Zaburzenia w obszare dekodawania słuchowego

Cechy zaburzenia:

błędne dekodowanie fonetyczne niewłaściwa separacja i integracja obuuszna, nieprawidłowe procesy czasowe.

Charakterystyczne trudności z jakimi borykają się pacjenci:

 • Problemy z zapamiętaniem zadań (złożonych z kilku etapów),

 • Potrzeba większej ilości czasu, aby rozpoznać i przetwarzać usłyszane informacje,

 • Częste problemy behawioralne, problemy językowe (np. problemy z rozwojem słownictwa u dzieci, rozumieniem języka, nauki nowego języka),

 • Trudności z przeliterowaniem słowa, zrozumieniem tekstu

Pacjenci mogą mieć trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań, zapamiętywaniu ciągów słownych oraz syntezowaniu sylab i głosek w wyrazie. Ponadto charakteryzuje je niewielki zasób słów i stosowanie agramatyzmów.

Zaburzenia wymiany międzypółkulowej oraz integracji słuchowo-wzrokowej 

Cechy zaburzenia:

trudności w zakresie procesów czasowych, obuusznej integracji i separacji, rozumienia mowy w szumie.

Występowanie tych zaburzeń powoduje następujące rodzaje problemów:

Osoby ucząc się słów, nie potrafią prawidłowo spostrzegać i zapamiętywać obrazu poszczególnych liter oraz całych struktur graficznych, kształtów graficznych, liter z pamięci i z modelu (mylą podobne litery i znaki, gubią drobne elementy liter).

Zaburzenie percepcji słuchowej może powodować trudności w syntezowaniu słów, nieprawidłowym zmiękczaniu liter, różnicowaniu pisowni j-i, opuszczaniu liter, sylab w wyrazach i wyrazów w zdaniach. Ponadto dużą trudność sprawia pisanie ze słuchu.

Zaburzenia prozodyczne 

Osoby z tymi zaburzeniami nie umieją odpowiednio intonować i rozumieć intencji wypowiedzi. Często nie są w stanie wykorzystać intonacji, jako środka komunikacji. Zaburzona jest również płynność wypowiedzi czyli utrzymanie wypowiedzi w odpowiednim tempie i rytmie.

Zaburzenia te często występują u osób z autyzmem, zespołem Aspergera, chorobą Huntingtona, jak również u osób po udarach mózgu.

Trening z wykorzystaniem metody Warnkego u osób z APD: 

pozwala na efektywne wsparcie problemów w takich obszarach jak: integracja wzrokowo-słuchowa, przetwarzanie czasowe dźwięku, rozpoznawanie wzorców słuchowych, lokalizacja dźwięku, rozpoznawanie sekwencji dźwięku, rozumienie mowy w naturalnym środowisku.

Wykorzystanie Metody Warnkego w afazji

Afazja to zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Istnieją różne podziały afazji - najbardziej znanym podziałem afazji w literaturze jest rozróżnienie afazji sensorycznej i motorycznej.

Metoda Warnkego pozwala na wsparcie terapii osób z afazją wykorzystując:

 • Trening funkcji centralnych

 • Trening lateralny

 • Trening selektywności percepcji słuchowej

 • Trening literowania wzrokowego

 • Ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo-ruchową za pomocą drążka do balansowania

Ćwiczenia w Metodzie Warnkego wykonywane są z wykorzystaniem dostępnych materiałów dedykowanych do metody, innych materiałów wykorzystywanych w terapii logopedycznej, urządzenia Audio4Lab, programów komputerowych przygotowanych do metody.

Wykorzystanie Metody Warnkego w dysleksji

Dysleksja to zaburzenia, których główną cechą są specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania.

W literaturze nie istnieje jedna przyczyna problemów dyslektycznych. Znanych jest 12 zależności między różnymi zaburzeniami funkcji sensorycznych i/lub motorycznych, a problemami związanymi z dysleksją:

 • Trudności w czytaniu i pisaniu mają źródło w deficytach automatyzacji w obszarze wzrokowym (obuoczne widzenie /w tym stereoskopowe/ nieprawidłowych ruchów sakkadowych, nieprawidłowości w spostrzeganiu dynamicznym)

 • Trudności z synchronicznym wystukiwaniem zadanego rytmu (zaburzenia koordynacji słuchowo-ruchowej)

 • Problemy z utrzymaniem równowagi

 • Trudności z szybką reakcją ruchową na bodziec słuchowy lub wzrokowy

 • Problemy z rozpoznawaniem fonemów (lub głosek)

 • Trudności z ocenianiem kolejności występowania dźwięków

 • Trudności z rozpoznawaniem wzorców słuchowych

 • Trudności z dostępem do słownictwa

 • Problemy z krótkotrwałym zapamiętywaniem

 • Problemy z różnicowaniem tonów

 • Zaburzona wrażliwość na dźwięki

 • Deficyty słyszenia kierunkowego (lokalizacji źródła dźwięku)

W terapii dysleksji za pomocą Metody Warnkego stosuje się następujące treningi:

 • Trening funkcji podstawowych

 • Trening lateralny

 • Trening literowania wzrokowego

Aparatura do terapii Metodą Warnkego - podsumowanie

Diagnoza i trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny:

Trening funkcji podstawowych

Trening funkcji podstawowych z dodatkową funkcją rozumienia sygnałów (mowy)
w obecności sygnału zagłuszającego

Diagnoza i trening różnicowania spółgłosek o podobnym brzmieniu:

BrainCentral